Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Regulamin ogłoszeń

Regulamin Ogłoszeń w Serwisie  www.Eko-Mazurymariny.pl   

I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 – Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części Regulaminem Ogłoszeń, określa zasady zamieszczania treści w Serwisie Eko-Mazurymariny.pl na stronie internetowej widocznej pod adresem www.eko-mazurymariny.pl, zawierającej w swej objętości, wyglądzie oraz strukturze Serwisu wszystkie podstrony, dane tekstowe i graficzne zawarte na określonym oprogramowaniu.

§ 2 -  Postanowienia Regulaminu określają zasady przyjmowania do emisji Ogłoszeń w systemie on-line  Serwisu Eko-Mazurymariny.pl.

§ 3 – Zamieszczenie Ogłoszenia dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień wraz ze zgodą  na publikację treści w Serwisie Eko-Mazurymariny.pl. Warunkiem umieszczenia Ogłoszenia  w Portalu jest wyrażenie zgody przez Ogłoszeniodawcę na zastosowanie się do postanowień zawartych w treści Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
          
§ 4 – Właścicielem i Administratorem Portalu (zwanym w dalszej części Regulaminu „Właścicielem”) jest Spółka Mazury Air Travel z siedzibą w Szczytnie (12-100), przy ul. Boh.Września 7 posiadającym  NIP 745-184-58-61, REGON 361716641.  

II.    DEFINICJE

§ 1 – Regulamin Ogłoszeń - dokument określający zasady zamieszczania i publikacji treści w formie on-line przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Eko-Mazurymariny.pl.  

§ 2 – Właściciel Portalu – Właścicielem Serwisu internetowego www.eko-mazurymariny.pl zwanym dalej Wydawcą jest Spółka Mazury Air Travel z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Boh. Września 7,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000561279, NIP:745-184-58-61

§ 3 –Administrator Portalu – Administratorem Serwisu jest Redakcja Portalu prowadzona przez Firmę Mazury Air Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 7, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561279, NIP:745-184-58-61. Redakcja odpowiedzialna jest za prowadzenie i zarządzanie bieżącym rozwojem Serwisu, a w szczególności wprowadzaniem wszelkich danych tekstowych, pozyskiwaniem nowego Content-u tematycznego oraz utrzymywaniem, dodawaniem i weryfikacją Ogłoszeń na Portalu.

§ 4 –Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, firma lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie Ogłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formatki ogłoszeniowej „Dodaj Ogłoszenie”. Ogłoszenie jest następnie przesyłane drogą mailową na adres redakcja@eko-mazurymariny.pl celem dalszej weryfikacji.            

§ 5 –Ogłoszenie on-line– rodzaj zamieszczonego Ogłoszenia udostępniony i publikowany w internetowym Serwisie Eko-Mazurymariny.pl         

§ 6 –
Serwis Eko-Mazurymariny.pl – Strona internetowa prowadzona i działająca pod domeną www.eko-mazurymariny.pl 

§ 7 –
Dane Osobowe  - Zbiór informacji podanych od Ogłoszeniodawcy, wprowadzony dobrowolnie w formularzu „Dodaj Ogłoszenie”, cechujący się możliwością identyfikacji lub braku identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawidłowym świadczeniem Usług określonym w Regulaminie www.eko-mazurymariny.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

III.    ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

§ 1 – Zamieszczanie Ogłoszenia odbywa się poprzez udostępnienie funkcji wypełnienia formatki w katalogu „Dodaj Ogłoszenie”, dostępnej w prawym rogu strony serwisu. Wypełnione prawidłowo Ogłoszenie zostaje potwierdzone informacją przesłaną drogą mailową na adres redakcja@eko-mazurymariny.pl celem odpowiedniej rejestracji i weryfikacji.

§ 2 - Zamieszczenie Ogłoszeń w serwisie Eko-Mazurymariny.pl  jest bezpłatne.
 
§ 3 – Ogłoszeniodawca dodając treść Ogłoszenia, wypełnia pola wyboru w katalogu „Dodaj Ogłoszenie”, które są wymagalne i konieczne do uzupełnienia. Pola wyboru do wypełnienia:
•    Tytuł ogłoszenia  
•    Kategoria
•    Treść Ogłoszenia
•    Imię i nazwisko
•    E-mail
•    Telefon

§ 4 – Administrator Portalu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do emisji oraz zamieszczenia Ogłoszenia w przypadku gdy treści lub forma ogłoszenia są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego lub format treści Ogłoszenia narusza prawa osób trzecich lub inne okoliczności niezależne od woli Administratora Portalu, uniemożliwiają emisję Ogłoszenia.

§ 5 – Administrator Portalu ma prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia do publikacji bez podania Ogłoszeniodawcy swojej przyczyny.

§ 6 – Właściciel Portalu oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści i formę publikowanych Ogłoszeń oraz podane dane osobowe i adresowe Ogłoszeniodawcy.

§ 7 – Ogłoszeniodawca oświadcza, iż podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 8 – Ogłoszeniodawca dokonując rejestracji Ogłoszenia, akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym, regulujące stosunek między Ogłoszeniodawcą a Administratorem Portalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu. Prawo to w szczególności odnosi się do przestrzegania wprowadzania treści o towarach nie pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem oraz ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich.

§ 9 – Treści zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę będą weryfikowane. Administrator Portalu ma pełne prawo do modyfikowania, usuwania treści, zdjęć zamieszczonych i dodanych do Ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podawane dane, treści, zdjęcia są niezgodne z Regulaminem, Redakcja Portalu ma prawo odmowy ich publikowania w Serwisie oraz może zgłosić zgodnie z Prawem Polskim odpowiednim służbom i instytucjom naruszenie praw osób trzecich które dobra zostały naruszone.

§ 10 – Ogłoszenia po weryfikacji przez Administratora Portalu zostają zamieszczone w Serwisie.

IV.     PRZEPISY DODATKOWE I KOŃCOWE  

§ 1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów Regulaminu w każdej chwili i bez podania okoliczności i przyczyny.

§ 2 –  Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn powstałych po stronie dostawcy Internetu oraz łączy internetowych, jak również przerw związanych z obsługą i konserwacją serwera oraz innych zdarzeń niezależnych od woli Administratora Portalu.

§ 3 – Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie funkcjonowania serwisu mogą być kierowane i reklamowane do Administratora Portalu pod adres e-mail: travel@mazuryairtravel.pl lub pocztą na adres Mazury Air Travel Sp. z o.o. ul. Bohaterów Września 1939r. 7., 12–100 Szczytno.
 
§ 4 – Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl